Jeśli masz jakieś pytania zadzwoń: (+48) 15 822 57 70

Specjalistyczny Zakład
Robót Budowlano-Wiertniczych
"EURO-WIERT" Sp. z o.o.
ul. Siarkopolowa 6
39-400 Tarnobrzeg

Certyfikaty

Firma Euro-Wiert Sp. z o.o. potwierdza swoją wiarygodność dzięki uczestnictwu w programie Rzetelna Firma oraz szeregom zdobytych certyfikatów.

zobacz więcej

mt_ignore:Złoty Certyfikat Rzetelna Firma 2015

Dostawa wiertnicy kompaktowej dla potrzeb projektu

 Dostawa wiertnicy kompaktowej dla potrzeb projektu „Wdrożenie innowacji usługowej szansą na długofalowy wzrost konkurencyjności firmy "EURO- WIERT"

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-06-2018

 

Numer ogłoszenia

1112586

 

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, na załączonym formularzu ofertowym (Załącznik nr 1). Oferty należy składać do dnia 19.06.2018 r. do godz. 23.59 mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera w siedzibie firmy: "EURO-WIERT" Sp. z o.o., ul. Siarkopolowa 6, 39-400 Tarnobrzeg. W przypadku ofert składanych w wersji papierowej za dzień otrzymania oferty liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego (w przypadku ofert nadanych w placówce pocztowej termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oferta została nadana w polskiej placówce pocztowej).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bogusław Szpyt / Jan Napieracz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

502472435 / 880112013

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wiertnica kompaktowa zgodna z parametrami określonymi w przedmiotowym zamówieniu.
Zamówienie obejmuje zakup fabrycznie nowego i nieużywanego urządzenia. Realizacja zamówienia potwierdzona zostanie protokołem odbioru.

Pozostałe szczegóły zamówienia :
- długość gwarancji: minimum 24 miesiące.
- Główne kody we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: Kod CPV 43000000-3
- Wymagany maksymalny termin realizacji zamówienia: do 90 dni od dnia przekazania zaliczki.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: Tarnobrzeg Miejscowość: Tarnobrzeg

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacją projektu w ramach poddziałania 1.4.1 „Wsparcie MŚP" Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Podkarpackiego na lata 2014-2020 o tytule „Wdrożenie innowacji usługowej szansą na długofalowy wzrost konkurencyjności firmy "EURO- WIERT".” (zwany dalej: Projekt), zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:
- wiertnica kompaktowa.

Przedmiot zamówienia

Fabrycznie nowa wiertnica kompaktowa (1szt.) spełniająca minimum poniższe wymagania:
Urządzenie podstawowe:
Maszyna z możliwością wiercenia do 150 m;

Układ napędowy na dwóch gąsienicach o szerokości do 300 mm;

Gąsienice gumowe ze stalowymi wkładkami;

Szerokość całkowita podwozia do 1800 mm;

Podwozie stabilizowane w położeniu roboczym podporami hydraulicznymi;

Jednostka napędowa Silnik wysokoprężny, czterocylindrowy z turbodoładowaniem,
o mocy min. 90 KW;

Urządzenie chłodzone cieczą;

Emisja spalin UE 9768;

Hydraulika wyposażona w system typu Load sensig;

Skok głowicy min 3500 mm;

Siła uciągu min. 5000 kg;

Siła nacisku min. 3100 kg;

Głowica dwubiegowa ( możliwość wiercenia żerdziami i rurami osłonowymi jednocześnie) z prewenterem

Korona masztu z zamontowaną wciągarka ( siła uciągu min 2000 daN, długość liny min 30 mb, średnica liny min 10 mm);

Przekładnia napędowa min. 2-stopniowa;

Pompa płuczkowa pozwalająca efektywnie wiercić do 150 mb;

Wiercenie pod kątem 25-35 stopni;

Siłowniki do wyciągania rur osłonowych o sile wyrywania min 10 ton;

Wózek głowicy umożliwiający przesunięcie głowicy na czas pracy wciągarką
i frontowe wychylenie dla ułatwienia zakładania przewodu;

Dolne ściski o max. przelocie 324 mm;

Oświetlenie do pracy po zmroku;

Wiertnica powinna zawierać osprzęt standardowy:
- Żerdź wiertnicza - 150 metrów
- Rury osłonowe: fi 219 mm - 50mb,
- Rury osłonowe: fi 152 mm - 50mb
- Świdry trójpiórowe, gryzowe, kubełkowe, koronki i młotek dolny – odpowiednio po 2 sztuki
Dla każdej średnicy rur osłonowych i żerdzi, Łączniki, redukcje, itd.
- 30 mb szneków przelotowych fi 200 ( średnica zewn.254 mm, wew. 159mm).


Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z urządzeniem instrukcji obsługi i użytkowania opracowaną języku polskim.

Kod CPV

43000000-3

Nazwa kodu CPV

Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zamawiający nie przewiduje nabywania przedmiotów dodatkowych.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia nie później niż do 90 dni od przekazania zaliczki.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

Dodatkowe warunki

Zamawiający dopuszcza zaliczkę w wysokości do 30% wartości zamówienia brutto płatną po podpisaniu umowy.

Warunki zmiany umowy

1. Umowa z dostawcą będzie sporządzona w oparciu o treść niniejszego ogłoszenia oraz przedstawioną ofertę.
2. Wprowadzanie zmian do Umowy z dostawcą po jej zawarciu jest dopuszczalne jedynie w następujących przypadkach:
a) jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu Umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) zmiana umownego terminu wykonania Umowy z powodu przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia - maksymalnie o okres przestojów i opóźnień;
c) zmiana umownego terminu wykonania Umowy z powodu działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia - maksymalnie o czas jej występowania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta sporządzona na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

2. Specyfikacja techniczna urządzenia / inny dokument umożliwiający Zamawiającemu weryfikację spełnienia wymaganych parametrów technicznych maszyny.

• Termin składania ofert upływa w dniu: 19.06.2018r.
• Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
• Wymagany okres ważności oferty: do 31.07.2018r.
• Dokumenty złożone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta.
• Oferta powinna być jednoznaczna, tzn. sporządzona bez dopisków, opcji i wariantów, skreśleń i poprawek.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryterium ceny (z wagą punktową 90) - wartość liczona wg wzoru:
C = (Cmin / Cbad) x 90 pkt, gdzie:
C – wartość punktowa ocenianego kryterium
Cmin – najniższa cena netto wśród ważnych ofert
Cbad – cena netto badanej oferty
Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej przez Dostawcę w formularzu ofertowym. Wynik zaokrąglony będzie do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku ceny w walucie obcej będzie ona przeliczona na złote wg kursu średniego NBP z dnia wpływu oferty.

2. Kryterium czasu dostawy (z wagą punktową 10) – wartość liczona wg wzoru:
R = (Rmin / Rbad) x 10 pkt, gdzie:
R – wartość punktowa ocenianego kryterium
Rmin – najmniejsza ilość dni na realizację zamówienia wśród ważnych ofert
Rbad – ilość dni badanej oferty
Kryterium czasu realizacji przedmiotu zamówienia będzie rozpatrywane na podstawie ilości dni podanych przez Dostawcę w formularzu ofertowym (ilość dni liczona od daty przekazania zaliczki). Wynik zaokrąglony będzie do dwóch miejsc po przecinku.


Do oceny porównawczej ofert będzie brana pod uwagę suma punktów uzyskanych za wyżej wymienione kryteria.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Wykluczenia

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów z udziału w postępowaniu wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Należą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania, tj.:
a) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
b) Wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
c) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
d) Osoby fizyczne lub wykonawcy, których wspólnika (spółki jawne), partnera lub członka zarządu (spółki partnerskie), komplementariusza (spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne) albo urzędującego członka organu zarządzającego (osoby prawne) prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.3. Nie będą rozpatrywane oferty:
a) niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia,
b) częściowe, wariantowe,
c) złożone przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu,
d) złożone przez podmiot podlegający wykluczeniu,
e) złożone po terminie przyjmowania ofert.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD ROBÓT BUDOWLANO- WIERTNICZYCH "EURO-WIERT" SP. Z O.O.

Adres

Siarkopolowa 6

39-400 Tarnobrzeg

podkarpackie , Tarnobrzeg

Numer telefonu

158225770

Fax

608510002

NIP

8672033702

Tytuł projektu

Wdrożenie innowacji usługowej szansą na długofalowy wzrost konkurencyjności firmy "EURO- WIERT".

Numer projektu

RPPK.01.04.01-18-0293/17-00

Inne źródła finansowania

nie dotyczy

 


(C) 2008 - 2018 Specjalistyczny Zakład Robót Budowlano-Wiertniczych "EURO-WIERT" Sp. z o.o. | realizacja medox.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies